لوله‌های مانیسمان رده ۴۰، ۲۰، ۸۰، ۱۲۰، ۱۶۰  و XXS کربنی از دسته لوله‌های پرطرفدار و پرکاربردی هستند که در صنایع بزرگ و پروژه‌های عظیمی همچون GASCO، KNPC، ARAMCO، SABIC، ORPIC، NIORDC، PDMCO و… استفاده شده‌اند. با این مقاله از سلسله مقالات لوله مانیسمان پترو ایلیا انرژی همراه ما باشید.

جدول وزن، ضخامت دیواره و ابعاد لوله مانیسمان رده 20

جدول وزن، ضخامت دیواره و ابعاد لوله مانیسمان رده ۲۰

اندازه اسمی (اینچ) قطر خارجی (اینچ) قطر خارجی (میلی‌متر) ضخامت (اینچ) ضخامت (میلی‌متر) وزن (پوند بر فوت) وزن (کیلوگرم بر متر)
۸ ۸,۶۲۵ ۲۱۹,۱ ۰,۲۵۰ ۶,۳۵ ۲۲,۳۶ ۳۳,۳۱
۱۰ ۱۰,۷۵۰ ۲۷۳,۰ ۰,۲۵۰ ۶,۳۵ ۲۸,۰۴ ۴۱,۷۷
۱۲ ۱۲,۷۵۰ ۳۲۳,۸ ۰,۲۵۰ ۶,۳۵ ۳۳,۳۸ ۴۹,۷۳
۱۴ ۱۴,۰۰۰ ۳۵۵,۶ ۰,۳۱۲ ۷,۹۲ ۴۵,۶۱ ۶۷,۹۰
۱۶ ۱۶,۰۰۰ ۴۰۶,۴ ۰,۳۱۲ ۷,۹۲ ۵۲,۲۷ ۷۷,۸۳
۱۸ ۱۸,۰۰۰ ۴۵۷,۰ ۰,۳۱۲ ۷,۹۲ ۵۸,۹۴ ۸۷,۷۱
۲۰ ۲۰,۰۰۰ ۵۰۸,۰ ۰,۳۷۵ ۹,۵۳ ۷۸,۶۰ ۱۱۷,۱۵
۲۲ ۲۲,۰۰۰ ۵۵۹,۰ ۰,۳۷۵ ۹,۵۳ ۸۶,۶۱ ۱۲۹,۱۳
۲۴ ۲۴,۰۰۰ ۶۱۰,۰ ۰,۳۷۵ ۹,۵۳ ۹۴,۶۲ ۱۴۱,۱۲
۲۶ ۲۶,۰۰۰ ۶۶۰,۰ ۰,۵۰۰ ۱۲,۷۰ ۱۳۶,۱۷ ۲۰۲,۷۲
۲۸ ۲۸,۰۰۰ ۷۱۱,۰ ۰,۵۰۰ ۱۲,۷۰ ۱۴۶,۸۵ ۲۱۸,۶۹
۳۰ ۳۰,۰۰۰ ۷۶۲,۰ ۰,۵۰۰ ۱۲,۷۰ ۱۵۷,۵۳ ۲۳۴,۶۷
۳۲ ۳۲,۰۰۰ ۸۱۳,۰ ۰,۵۰۰ ۱۲,۷۰ ۱۶۸,۲۱ ۲۵۰,۶۴
۳۴ ۳۴,۰۰۰ ۸۶۴,۰ ۰,۷۵۰ ۱۹,۰۵ ۲۶۶,۳۳ ۳۹۶,۹۳
۳۶ ۳۶,۰۰۰ ۹۱۴,۰ ۰,۵۰۰ ۱۲,۷۰ ۱۸۹,۵۷ ۲۸۲,۲۷

نهایت فشار قابل تحمل لوله‌های کربنی ساخته شده بر اساس استاندارد های ASME/ANSI B 36.10 و ASTM A53 B

نهایت فشار قابل تحمل لوله‌های کربنی ساخته شده بر اساس استاندارد های ASME/ANSI B 36.10 و ASTM A53 B

لوله کربنی – نهایت فشار (فشار اجرایی ASTM A53 B تا دمای ۴۰۰° فارنهایت)
اندازه اسمی (اینچ) قطر خارجی (اینچ) شماره رده یا وزن ضخامت دیواره (اینچ) قطر داخلی (اینچ)
فرآیند ساخت نوع جوش پوند بر اینچ مربع
۱/۴ ۰.۵۴۰ ۴۰ST ۰.۰۸۸ ۰.۳۶۴ CW T ۱۸۸
۸۰XS ۰.۱۱۹ ۰.۳۰۲ CW T ۸۷۱
۳/۸ ۰.۶۷۵ ۴۰ST ۰.۰۹۱ ۰.۴۹۳ CW T ۲۰۳
۸۰XS ۰.۱۲۶ ۰.۴۲۳ CW T ۸۲۰
۱/۲ ۰.۸۴۰ ۴۰ST ۰.۱۰۹ ۰.۶۲۲ CW T ۲۱۴
۸۰XS ۰.۱۴۷ ۰.۵۴۶ CW T ۷۵۳
۳/۴ ۱.۰۵۰ ۴۰ST ۰.۱۱۳ ۰.۸۲۴ CW T ۲۱۷
۸۰XS ۰.۱۵۴ ۰.۷۴۲ CW T ۶۸۱
۱ ۱.۳۱۵ ۴۰ST ۰.۱۳۳ ۱.۰۴۹ CW T ۲۲۶
۸۰XS ۰.۱۷۹ ۰.۹۵۷ CW T ۶۴۲
۱ ۱/۴ ۱.۶۶۰ ۴۰ST ۰.۱۴۰ ۱.۳۸۰ CW T ۲۲۹
۸۰XS ۰.۱۹۱ ۱.۲۷۸ CW T ۵۹۴
۱ ۱/۲ ۱.۹۰۰ ۴۰ST ۰.۱۴۵ ۱.۶۱۰ CW T ۲۳۱
۸۰XS ۰.۲۰۰ ۱.۵۰۰ CW T ۵۷۶
۲ ۲.۳۷۵ ۴۰ST ۰.۱۵۴ ۲.۰۶۷ CW T ۲۳۰
۸۰XS ۰.۲۱۸ ۱.۹۳۹ CW T ۵۵۱
۲ ۱/۲ ۲.۸۷۵ ۴۰ST ۰.۲۰۳ ۲.۴۶۹ CW W ۵۳۳
۸۰XS ۰.۲۷۶ ۲.۳۲۳ CW W ۸۳۵
۳ ۳.۵۰۰ ۴۰ST ۰.۲۱۶ ۳.۰۶۸ CW W ۴۸۲
۸۰XS ۰.۳۰۰ ۲.۹۰۰ CW W ۷۶۷
۴ ۴.۵۰۰ ۴۰ST ۰.۲۳۷ ۴.۰۲۶ CW W ۴۳۰
۸۰XS ۰.۳۳۷ ۳.۸۲۶ CW W ۶۹۵
۶ ۶.۶۲۵ ۴۰ST ۰.۲۸۰ ۶.۰۶۵ ERW۲) W ۶۹۶
۸۰XS ۰.۴۳۲ ۵.۷۶۱ ERW W ۱۲۰۹
۸ ۸.۶۲۵ ۳۰ ۰.۲۷۷ ۸.۰۷۱ ERW W ۵۲۶
۴۰ST ۰.۳۲۲ ۷.۹۸۱ ERW W ۶۴۳
۸۰XS ۰.۵۰۰ ۷.۶۲۵ ERW W ۱۱۰۶
۱۰ ۱۰.۷۵ ۳۰ ۰.۳۰۷ ۱۰.۱۳۶ ERW W ۴۸۵
۴۰ST ۰.۳۶۵ ۱۰.۰۲۰ ERW W ۶۰۶
XS ۰.۵۰۰ ۹.۷۵۰ ERW W ۸۸۷
۸۰ ۰.۵۹۳ ۹.۵۶۴ ERW W ۱۰۸۱
۱۲ ۱۲.۷۵ ۳۰ ۰.۳۳۰ ۱۲.۰۹۰ ERW W ۴۴۹
ST ۰.۳۷۵ ۱۲.۰۰۰ ERW W ۵۲۸
۴۰ ۰.۴۰۶ ۱۱.۹۳۸ ERW W ۵۸۳
XS ۰.۵۰۰ ۱۱.۷۵۰ ERW W ۷۴۸
۸۰ ۰.۶۸۷ ۱۱.۳۷۶ ERW W ۱۰۷۶
۱۴ ۱۴.۰۰ ۳۰ST ۰.۳۷۵ ۱۳.۲۵۰ ERW W ۴۸۱
۴۰ ۰.۴۳۷ ۱۳.۱۲۶ ERW W ۵۸۰
XS ۰.۵۰۰ ۱۳.۰۰۰ ERW W ۶۸۱
۸۰ ۰.۷۵۰ ۱۲.۵۰۰ ERW W ۱۰۸۱
۱۶ ۱۶.۰۰ ۳۰ST ۰.۳۷۵ ۱۵.۲۵۰ ERW W ۴۲۱
۴۰XS ۰.۵۰۰ ۱۵.۰۰۰ ERW W ۵۹۶
۱۸ ۱۸.۰۰ ST ۰.۳۷۵ ۱۷.۲۵۰ ERW W ۳۷۴
۳۰ ۰.۴۳۷ ۱۷.۱۲۶ ERW W ۴۵۱
XS ۰.۵۰۰ ۱۷.۰۰۰ ERW W ۵۳۰
۴۰ ۰.۵۶۲ ۱۶.۸۷۶ ERW W ۶۰۷
۲۰ ۲۰.۰۰ ۲۰ST ۰.۳۷۵ ۱۹.۲۵۰ ERW W ۳۳۷
۳۰XS ۰.۵۰۰ ۱۹.۰۰۰ ERW W ۴۷۷
۴۰ ۰.۵۹۳ ۱۸.۸۱۴ ERW W ۵۸۱
  • CW یا جوش متوالی یکی از فرآیند‌های ساخت لوله مانیسمان است.

لوله مانیسمان رده 20، 40، 60، 80، 100، 120، 160، XS، XXS و... کربنی استاندارد ANSI (موسسه استاندارد ملی آمریکا). وزن بر اساس کیلوگرم بر متر.

لوله مانیسمان رده ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۶۰، XS، XXS و… کربنی استاندارد ANSI (موسسه استاندارد ملی آمریکا). وزن بر اساس کیلوگرم بر متر.

رده لوله ASTM: ضخامت دیواره به میلی‌متر،WT = وزن به کیلوگرم بر متر.

اندازه اسمی اندازه لوله قطر خارجی به میلی‌متر رده ۲۰ رده ۳۰ رده استاندارد (STD) رده ۴۰ رده ۶۰ رده بزرگ  

ضخیم (XS)

میلی‌متر اینچ دیواره دیواره دیواره دیواره دیواره دیواره
۳ ۱/۸ ۱۰.۳ ۱.۷۳ ۰.۳۷ ۱.۷۳ ۰.۳۵۷ ۲.۴۱ ۰.۴۷
۶ ¼ ۱۳.۷ ۲.۲۴ ۰.۶۳ ۲.۲۴ ۰.۶۲۵ ۳.۰۲ ۰.۸۰۴
۱۰ ۳/۸ ۱۷.۱ ۲.۳۱ ۰.۸۴ ۲.۳۱ ۰.۸۴ ۳.۲ ۱.۱
۱۵ ½ ۲۱.۳ ۲.۷۷ ۱.۲۶ ۲.۷۷ ۱.۲۶ ۳.۷۳ ۱.۶۲
۲۰ ¾ ۲۶.۷ ۲.۸۷ ۱.۶۹ ۲.۸۷ ۱.۶۸ ۳.۹۱ ۲.۲
۲۵ ۱ ۳۳.۴ ۳.۳۸ ۲.۵ ۳.۳۸ ۲.۵ ۴.۵۵ ۳.۲۴
۳۲ ۱۱/۴ ۴۲.۲ ۳.۵۶ ۳.۳۹ ۳.۵۶ ۳.۳۸ ۴.۸۵ ۴.۴۷
۴۰ ۱۱/۲ ۴۸.۳ ۳.۶۸ ۴.۰۵ ۳.۶۸ ۴.۰۵ ۵.۰۸ ۵.۴۱
۵۰ ۲ ۶۰.۳ ۳.۹ ۵.۴۴ ۳.۹ ۵.۴۴ ۵.۵ ۷.۴۸
۶۵ ۲۱/۲ ۷۳ ۵.۲ ۸.۶۳ ۵.۱۶ ۸.۶۳ ۷ ۱۱.۴۱
۸۰ ۳/۸ ۸۸.۹ ۵.۵ ۱۱.۳ ۵.۵ ۱۱.۳ ۷.۶۲ ۱۵.۳
۹۰ ۳۱/۲ ۱.۶ ۵.۷۴ ۱۳.۵۷ ۵.۷۴ ۱۳.۵۷ ۸.۰۸ ۱۸.۶۳
۱۰۰ ۴ ۱۱۴.۳ ۶.۰۲ ۱۶.۰۷ ۶.۰۲ ۱۶.۰۷ ۸.۵۶ ۲۲.۳
۱۲۵ ۵ ۱۴۱.۳ ۶.۶ ۲۱.۷۷ ۶.۵۵ ۲۱.۷۷ ۹.۵۳ ۳۰.۹
۱۵۰ ۶ ۱۶۸.۳ ۷.۱۱ ۲۸.۲۶ ۷.۱۱ ۲۸.۲۶ ۱۰.۹۷ ۴۲.۵
۲۰۰ ۸ ۲۱۹.۱ ۶.۳۵ ۳۳.۳ ۷ ۳۶.۸ ۸.۲ ۴۲.۵ ۸.۲ ۴۲.۵ ۱۰.۳ ۵۳.۱ ۱۲.۷ ۶۴.۶
۲۵۰ ۱۰ ۲۷۳ ۶.۳۵ ۴۱.۷ ۷.۸ ۵۱.۳ ۹.۲۷ ۶۰.۳ ۹.۲۷ ۶۰.۳ ۱۲.۷ ۸۱.۵ ۱۲.۷ ۸۱.۵
۳۰۰ ۱۲ ۳۲۳.۹ ۶.۳۵ ۴۹.۷ ۸.۴ ۶۵.۲ ۹.۵۳ ۷۳.۸ ۱۰.۳ ۷۹.۷ ۱۴.۳ ۱۰۹ ۱۲.۷ ۹۷.۴
۳۵۰ ۱۴ ۳۵۵.۶ ۷.۹۲ ۶۸.۱ ۹.۵۳ ۸۱.۳ ۹.۵۳ ۸۱.۳ ۱۱.۱۳ ۹۴.۳ ۱۵.۱ ۱۲۶.۴ ۱۲.۷ ۱۰۷
۴۰۰ ۱۶ ۴۰۶.۴ ۷.۹۲ ۷۷.۹ ۹.۵ ۹۳.۳ ۹.۵۳ ۹۳.۳ ۱۲.۷ ۱۲۳ ۱۶.۷ ۱۶۰ ۱۲.۷ ۱۲۳
۴۵۰ ۱۸ ۴۵۷.۲ ۷.۹۲ ۸۷.۸ ۱۱.۱ ۱۲۲ ۹.۵۳ ۱۰۵ ۱۴.۳ ۱۵۶ ۱۹ ۲۰۶ ۱۲.۷ ۱۳۰
۵۰۰ ۲۰ ۵۰۸ ۹.۵۳ ۱۱۷.۲ ۱۲.۷ ۱۵۵.۱ ۹.۵۳ ۱۷۷.۲ ۱۵.۱ ۱۸۳ ۲۰.۶ ۲۴۸ ۱۲.۷ ۱۵۵.۱
۵۵۰ ۲۲ ۵۵۸.۸ ۹.۵۳ ۱۲۹ ۱۲.۷ ۱۷۱ ۹.۵۳ ۱۲۹ ۲۲.۲ ۲۹۴ ۱۲.۷ ۱۷۱
۶۰۰ ۲۴ ۶۰۹.۶ ۹.۵۳ ۱۴۱ ۱۴.۳ ۲۱۰ ۹.۵۳ ۱۴۱ ۱۷.۴ ۲۵۵ ۲۴.۵ ۳۵۵ ۱۲.۷ ۱۸۷
اندازه اسمی اندازه لوله قطر خارجی به میلی‌متر رده ۸۰ رده ۱۰۰ رده ۱۲۰ رده ۱۴۰ رده ۱۶۰ رده دوبل فوق ضخیم
میلی‌متر اینچ دیواره دیواره دیواره دیواره دیواره دیواره
۳ ۱/۸ ۱۰.۳ ۲.۴۱ ۰.۴۷
۶ ¼ ۱۳.۷ ۳.۰۲ ۰.۸۰۴
۱۰ ۳/۸ ۱۷.۱ ۳.۲ ۱.۱
۱۵ ½ ۲۱.۳ ۳.۷۳ ۱.۶۲ ۴.۸ ۱.۹۵ ۷.۵ ۲.۵۵
۲۰ ¾ ۲۶.۷ ۳.۹۱ ۲.۲ ۵.۶ ۲.۹ ۷.۸۲ ۳.۶۴
۲۵ ۱ ۳۳.۴ ۴.۵۵ ۳.۲۴ ۶.۴ ۴.۲۴ ۹.۱ ۵.۴۵
۳۲ ۱۱/۴ ۴۲.۲ ۴.۸۵ ۴.۴۷ ۶.۴ ۵.۶۱ ۹.۷ ۷.۷۷
۴۰ ۱۱/۲ ۴۸.۳ ۵.۰۸ ۵.۴۱ ۷.۱۴ ۷.۲۵ ۱۰.۲ ۹.۵۶
۵۰ ۲ ۶۰.۳ ۵.۵ ۷.۴۸ ۸.۷ ۱۱.۱۱ ۱۱.۱ ۱۳.۴
۶۵ ۲۱/۲ ۷۳ ۷ ۱۱.۴۱ ۹.۵ ۱۴.۹۲ ۱۴ ۲۰.۴
۸۰ ۳/۸ ۸۸.۹ ۷.۶ ۱۵.۳ ۱۱.۱ ۲۱.۳ ۱۵.۲ ۲۷.۷
۹۰ ۳۱/۲ ۱.۶ ۸.۰۸ ۱۸.۶۳ ۱۶.۲ ۳۴.۱
۱۰۰ ۴ ۱۱۴.۳ ۸.۵۶ ۲۲.۳ ۱۱.۱ ۲۸.۳ ۱۳.۵ ۳۳.۵ ۱۷.۱۲ ۴۱.۰۳
۱۲۵ ۵ ۱۴۱.۳ ۹.۵۳ ۳۰.۹ ۱۲.۷ ۴۰.۲ ۱۵.۹ ۴۹ ۱۹ ۵۷.۴
۱۵۰ ۶ ۱۶۸.۳ ۱۰.۹ ۴۲.۵ ۱۴.۳ ۵۴.۲ ۱۸.۳ ۶۷.۵ ۲۱.۹۵ ۷۹.۲۲
۲۰۰ ۸ ۲۱۹.۱ ۱۲.۷ ۶۴.۵ ۱۵.۱ ۷۵.۸ ۱۸.۳ ۹۰.۴ ۲۰.۶ ۱۰۰.۹ ۲۳ ۱۱۲ ۲۲.۲۳ ۱۰۸
۲۵۰ ۱۰ ۲۷۳ ۱۵.۱ ۹۶ ۱۸.۳ ۱۱۵ ۲۱.۴۴ ۱۳۳ ۲۵.۴ ۱۵۵ ۲۸.۶ ۱۷۲ ۲۵.۴ ۱۵۵
۳۰۰ ۱۲ ۳۲۳.۹ ۱۷.۴ ۱۳۲ ۲۱.۴ ۱۶۰ ۲۵.۴ ۱۸۷ ۲۸.۶ ۲۰۸ ۳۳.۳ ۲۳۹ ۲۵.۴ ۱۸۷
۳۵۰ ۱۴ ۳۵۵.۶ ۱۹ ۱۵۸ ۲۳.۸ ۱۹۵ ۲۷.۸ ۲۴۴ ۳۱.۸ ۲۵۳.۵ ۳۶.۷ ۲۸۱
۴۰۰ ۱۶ ۴۰۶.۴ ۲۱.۴۴ ۲۰۳ ۲۶.۲ ۲۴۵ ۳۰.۹ ۲۸۶ ۳۶.۵۳ ۳۳۳ ۴۰.۵ ۳۶۵
۴۵۰ ۱۸ ۴۵۷.۲ ۲۳.۸ ۲۵۴ ۲۹.۴ ۳۱۰ ۳۴.۹ ۳۶۳ ۳۹.۷ ۴۰۸.۳ ۴۵.۲ ۴۵۹
۵۰۰ ۲۰ ۵۰۸ ۲۶.۲ ۳۱۱ ۳۲.۵ ۳۸۱ ۳۸.۱ ۴۴۱ ۴۴.۴ ۵۰۸ ۵۰ ۵۶۴
۵۵۰ ۲۲ ۵۵۸.۸ ۲۸.۶ ۳۷۳ ۳۴.۹ ۴۵۱ ۴۱.۳ ۵۲۶ ۴۷.۶ ۶۰۰ ۵۴ ۶۷۱
۶۰۰ ۲۴ ۶۰۹.۶ ۳۰.۹ ۴۴۱ ۳۸.۸ ۵۴۷.۷ ۴۶ ۶۴۰ ۵۲.۴ ۷۲۰ ۵۹.۵ ۸۰۸

ابعاد لوله مانیسمان رده 40 و 80

ابعاد لوله مانیسمان رده ۴۰ و ۸۰

  • رده ۴۰
اندازه اسمی (اینچ) قطر خارجی میانگین قطر داخلی حداقل ضخامت وزن اسمی (کیلوگرم بر متر) حداکثر فشار اجرایی (پوند بر اینچ مربع)
۱/۸″ ۰.۴۰۵ ۰.۲۴۹ ۰.۰۶۸ ۰.۰۵۱ ۸۱۰
۱/۴″ ۰.۵۴۰ ۰.۳۴۴ ۰.۰۸۸ ۰.۰۸۶ ۷۸۰
۳/۸″ ۰.۶۷۵ ۰.۴۷۳ ۰.۰۹۱ ۰.۱۱۵ ۶۲۰
۱/۲″ ۰.۸۴۰ ۰.۶۰۲ ۰.۱۰۹ ۰.۱۷۰ ۶۰۰
۳/۴″ ۱.۰۵۰ ۰.۸۰۴ ۰.۱۱۳ ۰.۲۲۶ ۴۸۰
۱″ ۱.۳۱۵ ۱.۰۲۹ ۰.۱۳۳ ۰.۳۳۳ ۴۵۰
۱-۱/۴″ ۱.۶۶۰ ۱.۳۶۰ ۰.۱۴۰ ۰.۴۵۰ ۳۷۰
۱-۱/۲″ ۱.۹۰۰ ۱.۵۹۰ ۰.۱۴۵ ۰.۵۳۷ ۳۳۰
۲″ ۲.۳۷۵ ۲.۰۴۷ ۰.۱۵۴ ۰.۷۲۰ ۲۸۰
۲-۱/۲″ ۲.۸۷۵ ۲.۴۴۵ ۰.۲۰۳ ۱.۱۳۶ ۳۰۰
۳″ ۳.۵۰۰ ۳.۰۴۲ ۰.۲۱۶ ۱.۴۸۸ ۲۶۰
۳-۱/۲″ ۴.۰۰۰ ۳.۵۲۱ ۰.۲۲۶ ۱.۷۸۹ ۲۴۰
۴″ ۴.۵۰۰ ۳.۹۹۸ ۰.۲۳۷ ۲.۱۱۸ ۲۲۰
۵″ ۵.۵۶۳ ۵.۰۱۶ ۰.۲۵۸ ۲.۸۷۴ ۱۹۰
۶″ ۶.۶۲۵ ۶.۰۳۱ ۰.۲۸۰ ۳.۷۳۳ ۱۸۰
۸″ ۸.۶۲۵ ۷.۹۴۲ ۰.۳۲۲ ۵.۶۱۹ ۱۶۰
۱۰″ ۱۰.۷۵۰ ۹.۹۷۶ ۰.۳۶۵ ۷.۹۶۶ ۱۴۰
۱۲″ ۱۲.۷۵۰ ۱۱.۸۸۹ ۰.۴۰۶ ۱۰.۵۳۴ ۱۳۰
۱۴″ ۱۴.۰۰۰ ۱۳.۰۷۳ ۰.۴۳۷ ۱۲.۴۶۲ ۱۳۰
۱۶″ ۱۶.۰۰۰ ۱۴.۹۴۰ ۰.۵۰۰ ۱۶.۲۸۶ ۱۳۰
۱۸″ ۱۸.۰۰۰ ۱۶.۸۰۹ ۰.۵۶۲ ۲۰.۵۸۷ ۱۳۰
۲۰″ ۲۰.۰۰۰ ۱۸.۷۴۳ ۰.۵۹۳ ۲۴.۱۸۳ ۱۲۰
۲۴″ ۲۴.۰۰۰ ۲۲.۵۴۴ ۰.۶۸۷ ۳۳.۶۵۲ ۱۲۰

 لوله مانیسمان رده 80

  • رده ۸۰
اندازه اسمی (اینچ) قطر خارجی میانگین قطر داخلی حداقل ضخامت وزن اسمی (کیلوگرم بر متر) حداکثر فشار اجرایی (پوند بر اینچ مربع)
۱/۸″ .۴۰۵ .۱۹۵ ۰.۰۹۵ ۰.۰۶۳ ۱۲۳۰
۱/۴″ .۵۴۰ .۲۸۲ ۰.۱۱۹ ۰.۱۰۵ ۱۱۳۰
۳/۸″ .۶۷۵ .۴۰۳ ۰.۱۲۶ ۰.۱۴۶ ۹۲۰
۱/۲″ .۸۴۰ .۵۲۶ ۰.۱۴۷ ۰.۲۱۳ ۸۵۰
۳/۴″ ۱.۰۵۰ .۷۲۲ ۰.۱۵۴ ۰.۲۸۹ ۶۹۰
۱″ ۱.۳۱۵ .۹۳۶ ۰.۱۷۹ ۰.۴۲۴ ۶۳۰
۱-۱/۴″ ۱.۶۶۰ ۱.۲۵۵ ۰.۱۹۱ ۰.۵۸۶ ۵۲۰
۱-۱/۲″ ۱.۹۰۰ ۱.۴۷۶ ۰.۲۰۰ ۰.۷۱۱ ۴۷۰
۲″ ۲.۳۷۵ ۱.۹۱۳ ۰.۲۱۸ ۰.۹۸۴ ۴۰۰
۲-۱/۲″ ۲.۸۷۵ ۲.۲۹۰ ۰.۲۷۶ ۱.۵۰۰ ۴۲۰
۳″ ۳.۵۰۰ ۲.۸۶۴ ۰.۳۰۰ ۲.۰۱۰ ۳۷۰
۳-۱/۲″ ۴.۰۰۰ ۳.۳۲۶ ۰.۳۱۸ ۲.۴۵۲ ۳۵۰
۴″ ۴.۵۰۰ ۳.۷۸۶ ۰.۳۳۷ ۲.۹۳۸ ۳۲۰
۵″ ۵.۵۶۳ ۴.۷۶۸ ۰.۳۷۵ ۴.۰۷۸ ۲۹۰
۶″ ۶.۶۲۵ ۵.۷۰۹ ۰.۴۳۲ ۵.۶۱۰ ۲۸۰
۸″ ۸.۶۲۵ ۷.۵۶۵ ۰.۵۰۰ ۸.۵۲۲ ۲۵۰

تفاوت لوله مانیسمان رده 40 و 80

تفاوت لوله مانیسمان رده ۴۰ و ۸۰

اگر با لوله مانیسمان آشنایی داشته باشید حتماً اصطلاح “رده لوله” به گوشتان خورده است. رده لوله نشان دهنده ضخامت دیواره لوله است. و شاید شنیده‌ باشید که لوله مانیسمان رده ۸۰ اندکی از لوله مانیسمان رده ۴۰ گران‌تر است.

هرچند که قطر خارجی لوله رده ۸۰ با لوله رده ۴۰ برابر است، اما لوله رده ۸۰ از ضخامت دیواره بیشتری برخوردار می‌باشد. این استاندارد اندازه‌گیری لوله در پاسخ به نیاز به وجود یک قاعده اندازه‌گیری جهانی به وجود آمد. از آنجا که ضخامت‌های دیواره مختلف، هر کدام برای شرایط متفاوت مناسب هستند، ASTM (انجمن آزمایش و مواد آمریکا) اندازه‌های رده‌ی ۴۰ و ۸۰ را مطرح، و آن‌ها را منصوب به ۲ دسته رایج و پرطرفدار لوله مانیسمان کرد.

تفاوت اصلی لوله مانیسمان رده ۴۰ و ۸۰ در موارد زیر است:

• اندازه و قطر
• فشار
• رنگ
• کاربرد

اندازه و قطر لوله مانیسمان رده 40 و 80

اندازه و قطر لوله مانیسمان رده ۴۰ و ۸۰

همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، لوله مانیسمان رده ۴۰ و ۸۰ قطر خارجی یکسانی دارند؛ زیرا ضخامت افزوده لوله رده ۸۰ درونی بوده و مربوط به قطر داخلی است. این به این معناست که لوله رده ۸۰ مواد را با فشار بیشتری انتقال می‌دهد؛ حتی با اینکه ممکن است قطر داخلی لوله رده ۸۰ برابر با معادلش در لوله‌های رده ۴۰ باشد. بنابراین لوله‌های رده ۴۰ و ۸۰ در صورت نیاز، قابل اتصال به یکدیگر هستند.

فقط باید حواستان باشد که فشار اجرایی کمتر لوله مانیسمان رده ۴۰ پاسخگوی نیاز کاربرد مورد نظرتان هست یا نه. اهمیتی ندارد که چقدر خط لوله شما مقاوم باشد، یک اشتباه کوچک می‌تواند موجب ضرر های زیادی بشود. بنابراین حتی یک استفاده نادرست از لوله مانیسمان رده ۴۰ در یک خط لوله فشار قوی می‌تواند زمینه‌ساز بروز خطا ها و آسیب‌های جدی شود.

فشار

فشار

لوله مانیسمان رده ۴۰ و ۸۰ به طور گسترده در صنایع مختلف جهان مورد استفاده‌ بوده و هرکدام مزایای خود را در مصارف مختلف دارند. برای مثال لوله مانیسمان رده ۴۰، به دلیل ضخامت دیواره کم‌اش، بهترین انتخاب برای صنایع و خط لوله‌هایی با فشار کم می‌باشد. در صورتی که لوله مانیسمان رده ۸۰ ضخامت دیواره و قابلیت تحمل فشار بیشتری دارد. این خصوصیت، لوله مانیسمان رده ۸۰ را تبدیل به یک گزینه ایده‌آل برای صنایع شیمیایی می‌کند. برای تفهیم بهتر تفاوت این دو رده می‌توان گفت لوله مانیسمان ۱” رده ۴۰ دارای حداقل ضخامت ۱۳۳” و ظرفیت فشار ۴۵۰ پوند بر اینچ است، در حالی که حداقل ضخامت همین لوله در رده ۸۰ برابر ۱۷۹” و ظرفیت فشارش ۶۳۰ پوند بر اینج است.

رنگ

رنگ

لوله مانیسمان رده ۴۰ عموماً در رنگ سفید و لوله مانیسمان رده ۸۰ در رنگ طوسی موجود می‌باشند تا بتوان آن‌ها را از یکدیگر تمایز داد. هرچند که این لوله‌ها در رنگ های مختلفی موجود اند، بنابراین حتماٌ هنگام خرید لوله مانیسمان رده ۴۰ و ۸۰ به لیبل مشخصات آن توجه کنید.

کاربرد لوله مانیسمان رده 40 و 80

کاربرد لوله مانیسمان رده ۴۰ و ۸۰

چه لوله‌ مانیسمانی نیاز دارید؟ اگر هدفتان تعمیرات و تاسیسات خانگی با آبیاری مزارع است، لوله مانیسمان رده ۴۰ می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد. هرچند لوله مانیسمان رده ۴۰ قابلیت تحمل فشار قابل توجهی دارد، اما برای استفاده‌های تاسیساتی مناسب‌تر است. همچنین با استفاده از لوله فولادی رده ۴۰ تا حدودی در هزینه‎ها صرفه‌جویی می‌کنید، مخصوصاٌ اگر هدفتان خرید لوله مانیسمان رده ۴۰ قطر بزرگ باشد. لوله مانیسمان رده ۴۰ اهواز یکی از گزینه‌های مناسب برای خرید لوله مانیسمان رده ۴۰ است. قیمت لوله مانیسمان رده ۴۰ اهواز بسته به نوع و ابعاد آن متغیر است.

اما برای مصارف صنعتی و شیمیایی، لوله مانیسمان رده ۸۰ بازدهی بهتری دارد. این‌ صنایع مستلزم فشار بالایی در انتقال مواد هستند، بنابراین دیواره ضخیم برای لوله یک امر ضروریست.

کاربرد لوله مانیسمان رده 120

کاربرد لوله مانیسمان رده ۱۲۰

لوله مانیسمان رده ۱۲۰ با ظرفیت فشار بسیار بالا، قابلیت ضد خوردگی، اندازه IPS (اندازه لوله آهنی. یک مقیاس قدیمی برای اندازه‌گیری لوله) ½” تا ۶”، بهترین گزینه برای استفاده در دمای بالا، تا حداکثر ۱۴۰ درجه فارنهایت است. ظرفیت فشار لوله مانیسمان رده ۱۲۰ به عواملی همچون اندازه و دما بستگی دارد (۳۷۰ PSI تا ۱۰۱۰ PSI). لوله رده ۱۲۰ عموماً نسبت به اکثر اسید ها، باز ها، نمک‌ها، آلیفاتیک‌ها، اکسیدان‌ها و هالوژن‌ها مقاوم است. اطلاعات مربوط به مقاومت شیمیایی هر لوله موجود است و برای انتخاب لوله مناسب لازم است که به آن رجوع کنید. لوله‌های رده ۱۲۰ معمولاً در موارد زیر استفاده می‌شوند:

صنایع پتروشیمی، کاربری‌های خلوص بالا، لوله‌کشی آب شرب، فاضلاب و تصفیه آب، آبیاری، کشاورزی و دیگر صنایعی که با موادِ خورنده و فشار بالا دخیل هستند.

ابعاد لوله مانیسمان رده 120

ابعاد لوله مانیسمان رده ۱۲۰

اندازه اسمی (اینچ) قطر خارجی میانگین قطر داخلی حداقل ضخامت وزن اسمی (کیلوگرم بر متر) حداکثر فشار اجرایی (پوند بر اینچ مربع)
۱/۲″ .۸۴۰ .۴۸۰ ۰.۱۷۰ ۰.۲۳۶ ۱۰۱۰
۳/۴″ ۱.۰۵۰ .۶۹۰ ۰.۱۷۰ ۰.۳۱۱ ۷۷۰
۱″ ۱.۳۱۵ .۸۹۱ ۰.۲۰۰ ۰.۴۶۴ ۷۲۰
۱-۱/۴″ ۱.۶۶۰ ۱.۲۰۴ ۰.۲۱۵ ۰.۶۴۹ ۶۰۰
۱-۱/۲″ ۱.۹۰۰ ۱.۴۲۳ ۰.۲۲۵ ۰.۷۸۷ ۵۴۰
۲″ ۲.۳۷۵ ۱.۸۴۵ ۰.۲۵۰ ۱.۱۱۱ ۴۷۰
۲-۱/۲″ ۲.۸۷۵ ۲.۲۳۹ ۰.۳۰۰ ۱.۶۱۵ ۴۷۰
۳″ ۳.۵۰۰ ۲.۷۵۸ ۰.۳۵۰ ۲.۳۰۶ ۴۴۰
۴″ ۴.۵۰۰ ۳.۵۷۴ ۰.۴۳۷ ۳.۷۱۳ ۴۳۰
۶″ ۶.۶۲۵ ۵.۴۳۴ ۰.۵۶۲ ۷.۱۳۲ ۳۷۰
۸″ ۸.۶۲۵ ۷.۱۸۹ ۰.۷۱۸ ۱۱.۲۷۷ ۳۸۰

دفع دما

دفع دما

دمای اجرایی (فارنهایت) ضریب دفع
۷۳ ۱.۰۰
۸۰ ۰.۸۸
۹۰ ۰.۷۵
۱۰۰ ۰.۶۲
۱۱۰ ۰.۵۱
۱۲۰ ۰.۴۰
۱۳۰ ۰.۳۱
۱۴۰ ۰.۲۲

“حداکثر فشار اجرایی” های ذکر شده بر اساس آب، در دمای ۷۳ درجه فارنهایت محاسبه شده است. در تاسیسات با دمای بالا، ضریب دفع‌های بالا هم باید در حداکثر فشار اجرایی لحاظ شوند. برای محاسبه حداکثر ظرفیت فشار اجرایی در دمای مورد نظرتان، فشار اجرایی لوله‌ در ۷۳ درجه فارنهایت را در ضریب دفع مناسب ضرب کنید.

متخصصان استفاده از هیچ‎گونه اتصالات رزوه‌ای در دمای ۱۱۰ درجه فارنهایت را پیشنهاد نمی‎کنند. در چنین مواقعی بهتر است که برای اتصال لوله‌ها از فلنج‌ها، کوپلین‌ها و اتصالاتی اینچنینی استفاده شود. اتصالات رزوه‌ای موجب کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت فشار در دمای بالا می‌شود. پس بهتر است قبل از انتخاب لوله، به اطلاعات مقاومتش در برابر مواد مختلف و ظرفیت فشار اجرایی آن مراجعه کنید.

ابعاد استاندارد لوله مانیسمان کربنی

ابعاد استاندارد لوله مانیسمان کربنی

اندازه اسمی شماره رده قطر خارجی قطر شیرفلکه خارجی قطر داخلی کالیبر لبه اتصال ضخامت دیواره
۲½” ۴۰
۸۰
۱۶۰
XXS
۲.۸۷۵ ۲۷/۸ ۲.۴۶۹
۲.۳۲۳
۲.۱۲۵
۱.۷۷۱
۲.۴۷۹
۲.۳۵۱
۲.۱۷۸
۱.۸۶۸
۰.۲۰۳
۰.۲۷۶
۰.۳۷۵
۰.۵۵۲
۳″ ۴۰
۸۰
۱۶۰
XXS
۳.۵۰۰ ۳۱۹/۳۲ ۳.۰۶۸
۲.۹۰۰
۲.۶۲۴
۲.۳۰۰
۳.۰۸۱
۲.۹۳۴
۲.۶۹۲
۲.۴۰۹
۰.۲۱۶
۰.۳۰۰
۰.۴۳۸
۰.۶۰۰
۴″ ۴۰
۸۰
۱۲۰
۱۶۰
XXS
۴.۵۰۰ ۴۵/۸ ۴.۰۲۶
۳.۸۲۶
۳.۶۲۴
۳.۴۳۸
۳.۱۵۲
۴.۰۴۴
۳.۸۶۹
۳.۶۹۲
۳.۵۳۰
۳.۲۷۹
۰.۲۳۷
۰.۳۳۷
۰.۴۳۸
۰.۵۳۱
۰.۶۷۴
۵″ ۴۰
۸۰
۱۲۰
۱۶۰
XXS
۵.۵۶۳ ۵۱۱/۱۶ ۵.۰۴۷
۴.۸۱۳
۴.۵۶۳
۴.۳۱۳
۴.۰۶۳
۵.۰۷۰
۴.۸۶۶
۴.۶۴۷
۴.۴۲۸
۴.۲۰۹
۰.۲۵۸
۰.۳۷۵
۰.۵۰۰
۰.۶۲۵
۰.۷۵۰
۶″ ۴۰
۸۰
۱۲۰
۱۶۰
XXS
۶.۶۲۵ ۶۲۵/۳۲ ۶.۰۶۵
۵.۷۶۱
۵.۵۰۱
۵.۱۸۹
۴.۸۹۷
۶.۰۹۷
۵.۸۲۵
۵.۶۰۰
۵.۳۲۷
۵.۰۷۲
۰.۲۸۰
۰.۴۳۲
۰.۵۶۲
۰.۷۱۹
۰.۸۶۴
۸″ ۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
XXS
۱۶۰
۸.۶۲۵ ۸۲۵/۳۲ ۷.۹۸۱
۷.۸۱۳
۷.۶۲۵
۷.۴۳۹
۷.۱۸۹
۷.۰۰۱
۶.۸۷۵
۶.۸۱۳
۸.۰۲۰
۷.۸۷۳
۷.۷۰۹
۷.۵۴۶
۷.۳۲۷
۷.۱۶۳
۷.۰۵۳
۶.۹۹۸
۰.۳۲۲
۰.۴۰۶
۰.۵۰۰
۰.۵۹۴
۰.۷۱۹
۰.۸۱۲
۰.۸۷۵
۰.۹۰۶
۱۰″ ۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
۱۶۰
۱۰.۷۵۰ ۱۰۱۵/۱۶ ۱۰.۰۲۰
۹.۷۵۰
۹.۵۶۴
۹.۳۱۴
۹.۰۶۴
۸.۷۵۰
۸.۵۰۰
۱۰.۰۷۰
۹.۸۳۴
۹.۶۷۱
۹.۴۵۲
۹.۲۳۴
۸.۹۵۹
۸.۷۴۰
۰.۳۶۵
۰.۵۰۰
۰.۵۹۴
۰.۷۱۹
۰.۸۴۴
۱.۰۰۰
۱.۱۲۵
۱۲″ ۱.
۴۰
XS
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
۱۶۰
۱۲.۷۵۰ ۱۲۳۱/۳۲ ۱۲.۰۰
۱۱.۹۳۸
۱۱.۷۵۰
۱۱.۶۲۶
۱۱.۳۷۶
۱۱.۰۶۴
۱۰.۷۵۰
۱۰.۵۰۰
۱۰.۱۲۵
۱۲.۰۵۳
۱۱.۹۹۹
۱۱.۸۳۴
۱۱.۷۲۵
۱۱.۵۰۷
۱۱.۲۳۴
۱۰.۹۵۹
۱۰.۷۴۰
۱۰.۴۱۳
۰.۳۷۵
۰.۴۰۶
۰.۵۰۰
۰.۵۶۲
۰.۶۸۸
۰.۸۴۴
۱.۰۰۰
۱.۱۲۵
۱.۳۱۲
۱۴″ ۱.
۴۰
XS
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
۱۶۰
۱۴.۰۰۰ ۱۴۱/۴ ۱۳.۲۵۰
۱۳.۱۲۴
۱۳.۰۰۰
۱۲.۸۱۴
۱۲.۵۰۰
۱۲.۱۲۶
۱۱.۸۱۴
۱۱.۵۰۰
۱۱.۱۸۸
۱۳.۳۰۳
۱۳.۱۹۲
۱۳.۰۶۴
۱۲.۹۲۱
۱۲.۶۴۶
۱۲.۳۱۹
۱۲.۰۴۶
۱۱.۷۷۱
۱۱.۴۹۸
۰.۳۷۵
۰.۴۳۸
۰.۵۰۰
۰.۵۹۴
۰.۷۵۰
۰.۹۳۸
۱.۰۹۴
۱.۲۵۰
۱.۴۰۶
۱۶″ ۱.
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
۱۶۰
۱۶.۰۰۰ ۱۶۱/۴ ۱۵.۲۵۰
۱۵.۰۰۰
۱۴.۶۸۸
۱۴.۳۱۴
۱۳.۹۳۸
۱۳.۵۶۴
۱۳.۱۲۴
۱۲.۸۱۴
۱۵.۳۰۳
۱۵.۰۸۴
۱۴.۸۱۱
۱۴.۴۸۴
۱۴.۱۵۵
۱۳.۸۲۷
۱۳.۴۴۲
۱۳.۱۷۱
۰.۳۷۵
۰.۵۰۰
۰.۶۵۶
۰.۸۴۴
۱.۰۳۱
۱.۲۱۹
۱.۴۳۸
۱.۵۹۴
۱۸″ ۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
۱۶۰
۱۸.۰۰۰ ۱۸۹/۳۲ ۱۶.۸۷۶
۱۶.۵۰۰
۱۶.۱۲۶
۱۵.۶۸۸
۱۵.۲۵۰
۱۴.۸۷۶
۱۴.۴۳۸
۱۶.۹۷۵
۱۶.۶۴۶
۱۶.۳۱۹
۱۵.۹۳۶
۱۵.۵۵۳
۱۵.۲۲۵
۱۴.۸۴۲
۰.۵۶۲
۰.۷۵۰
۰.۹۳۸
۱.۱۵۶
۱.۳۷۵
۱.۵۶۲
۱.۷۸۱
۲۰″ ۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
۱۶۰
۲۰.۰۰۰ ۲۰۵/۱۶ ۱۸.۸۱۴
۱۸.۳۷۶
۱۷.۹۳۸
۱۷.۴۳۸
۱۷.۰۰۰
۱۶.۵۰۰
۱۶.۰۶۴
۱۸.۹۲۱
۱۸.۵۳۸
۱۸.۱۵۵
۱۷.۷۱۷
۱۷.۳۳۴
۱۶.۸۹۶
۱۶.۵۱۵
۰.۵۹۴
۰.۸۱۲
۰.۰۳۱
۱.۲۸۱
۱.۵۰۰
۱.۷۵۰
۱.۹۶۹
۲۴″ ۳۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
۱۶۰
۲۴.۰۰۰ ۲۴۳/۸ ۲۲.۸۷۶
۲۲.۶۲۶
۲۲.۰۶۴
۲۱.۵۶۴
۲۰.۹۳۸
۲۰.۳۷۸
۱۹.۸۷۶
۱۹.۳۱۴
۲۲.۹۷۵
۲۲.۷۵۷
۲۲.۲۶۵
۲۱.۸۲۷
۲۱.۲۸۰
۲۰.۷۸۸
۲۰.۳۵۰
۱۹.۸۵۹
۰.۵۶۲
۰.۶۸۸
۰.۹۶۹
۱.۲۱۹
۱.۵۳۱
۱.۸۱۲
۲.۰۶۲
۲.۳۴۴